Տնային աշխատանք հանրահաշվից

1. Կատարե՛ք բազմապատկում

a3 * a5 = a8

b7 * b2 = b9

(-m2) * m4 = -m6

(-x2) * (-x6) = x8

 y5 * (-y6) = -y11

 c2 * c5 * c4 = c11

 pn * p2 = p * (n + 2)

 am * a4 = a * (m + 4)

 xn * xk * x3 = x * (n + k + 3)

 yn + 2 * y3 = y * (n + 2 + 3)

 z2n + 3 * zn – 5 = z * (2n + 3 + n – 5)

 bm – 4 * b7 – 2m = b * (m – 4 – 7 – 2m)

 3a2 * 5a4 = 8a6

4b3 * (-2b2) * 5b6 = -11b11

 7a2b * 3a2b2 = 10a6

Հանրահաշիվ

114.

Ա) 3*(a+b)       Բ) 2*(x-y)

Դ) 7*(2-y)       Ե) 6*(2x+y)

Է) 5*(x+1)        Ը) 4*(4-a)

Ժ) 18*(1+2x)   Ի) b*(a+c)

Խ) 2a(b-3)       Ծ)2*(3+4y)

115.

Ա) b*(a2+a)      Բ) x*(x-1)        Գ) a(a+1)

Դ) x*(2-b)        Ե) b*(b-1)        Զ) b(a+a)

Է)x2(y2+y)       Ը) 2(a3-b)        Թ) 3(x2-y4)

118.

Ա) 2a − 3bc + 2a2=-2a + 3bc — 2a2

Բ) −3xy2 − 5x2+ y4= 3xy2 + 5x2— y4

Գ) −3x + mn − 2y= 3x mn + 2y;

Դ) 3pq + 2p2 − 3q3 = -3pq — 2p2 + 3q3

116.

  1. x(a-b+c)
  2. 2a(4bx-3cy-5k)
  3. 7c(2ax-3by-1)
  4. 7y(9x-12y+14a)
  5. 5x(4a-7b-8y)
  6. 3ab(5x+4)-98y2