Ինքնաստուգում

1. Քառակուսու մակերեսը 16սմ² է։ Գտեք պարագիծը։

S = a² = 16

P = 16

a² = 16

a = 4

P = 4 x 4 = 16

sketch-1544692257525.png
2. Ուղղանկյան կողմերից մեկը 13սմ է։ մյուսը 3 անգամ մեծ է նրանցից։ Գտեք
ուղղանկյան մակերեսը։

a = 13սմ

s = a x b

b = 39

s = 39x 13 = 507սմ²

Պատ․՝ 507սմ²:

 

sketch-1544692494985.png
3.Եռանկյան կողմերից մեկը 11սմ է, իսկ նրան տարված բարձրությունը` 7սմ։ Գտեք
եռան մակերեսը։

Տրվ․ ABCH

AC = 11սմ            S = BH x AC : 2 = 35,5

BH = 7սմ             S = 7 x 11 = 35,5սմ

S — ?

 

sketch-1544693233623

Հանրահաշիվ

x + 3 = 10        x — 3 =10          10 — x = 3         x + 6 = 24         x + 38 = 128         x + 136 = 248

x = 10 — 3         x = 10 + 3         x = 10 — 3         x = 24 — 6          x = 128 — 34         x = 248 — 136

x = 7                 x = 13               x = 7                x = 18                x = 90                  x =112

 

x — 48 = 632          x — 148 = 80           x — 7304 = 103

x = 632 + 48         x = 80 + 148          x = 103 + 7304

x = 680                  x = 228                  x = 7407

 

2 — x = 1        15 — x = 7        324 — x = 104         2x = 12           5x = 250

x = 2 — 1        x = 15 — 7        x = 324 — 104         x = 12:2          x = 250:5

x = 1             x = 8                x = 220                  x = 6                x = 50

 

7x = 49          8x = 64          9x = 45          3x = 210          42x = 84

x = 49:7         x = 64:8         x = 45:9         x = 210:3         x = 84:42

x = 7              x = 8              x = 5               x =70                x = 2

Հանրահաշիվ 16.09.2018

1)5a-(2a+3b)=5a-2a-3b=3a-3b

2)7x-(4x-2y)=7x-4x+2y=-3x+2y

3)4y-(y-3)=4y-y+3=4y-y+3=3y+3

4)9m+(6n-7m)=9m+6n-7m=2m+6n

5)(3a^2-5a)-(a^2-4a)=3a^2-5a-a^2+4a=2a^2-a

6)5b+(-3b-2c)+(b+4c)=5b-3b-2c+b+4c=2b+2c+b

7)(3k-6n)+(-2k+6n)=3k-6n-2k+6n=k

8)(4x+3)+(7-2x)=4x+3+7-2x=2x+10

9)(10x^3-4x^2)-(2x^2-5x^3)=10x^3-4x^2-2x^2+5x^3=15x^3-6x^2

10)5a^3 b^2-9b^4-(3a^3 b^2-4b^4)=5a^3 b^2-9b^4-3a^3 b^2+4b^4=2a^3 b^2-5b^4

Տնային աշխատանք հանրահաշվից

1. Կատարե՛ք բազմապատկում

 • (x + 2) * 5 = 2x * 5
 • 6 * (3y – 4) = -1y * 6

 

 • (2m + 3n) * 7 = 5mn * 7

 

 • c * (2a + 5b) = 7ab * c

 

 • -4a * (3b – 2a) = 1ab * -4a

 

 • (-5x + 3y) * 2x = -8xy * 2x = -16xy

 

 • (3a – 4b + 5c) * (-2) = -6abc * -2 = -12abc

 

 • x3 * (x2 + x – 2) = x3 – 2 * x3 = x6 – 2

 

 • (3x2 + 4y – 1) * (-5y 6) = 4y -5y6 = -20y6

 

 • 4a3 * (2a2 – 5a – 3) = 4a3 * a2

 

 • (-4z 5 + 2z2 – 10z) * 2z3 = -16z7

 

 • (-6x3 y2) * (4x5 – 5y4) = -6x3 y2 – 4x5 = -10x8y