Homework

1)Hovhannes Tumanyan was born on February 19, 1869 in the village of Dsegh, Tiflis Governorate, Russian Empire (now in Lori Province, Armenia).(PAST SIMPLE)

1)Was H. T. born on feb. 19, 1869 in village of dsegj, Tiflis Governorate, Russian Empire?
2)His father, Aslan (1839–1898), was the village priest known by the name Ter-Tadevos. (PAST SIMPLE)

2)Was his father the village priest known by the name Ter-Tadevosyan?

3)He was an offspring of an Armenian princely family of Tumanyan, branch of the famous royal house of Mamikonian that settled in Lori in 10th–11th centuries from their original feudal fief of Taron.(PAST SIMPLE)

3)Was he an offspring of an Armenian princely family of Tumanyan, branch of the famous royal house of Mamikonian that settled in Lori in 10th-11th centuries from their original feudal fief of Taron?
4)His mother, Sona (1842–1936), was an avid storyteller with a particular interest in fables. (PAST SIMPLE)

4)Was his mother Sona an avid storyteller with a particular interest in fables ?

5)Young Tumanyan was the oldest of eight children; his siblings were Rostom (1871–1915), Osan (1874–1926), Iskuhi (1878–1943), Vahan (1881–1937), Astghik (1885–1953), Arshavir (1888–1921), Artashes (1892–1916).(PAST SIMPLE)

5) Was young Tumanyan the oldest of eight children his siblings were Rostom, Osan, iskuhi, Vahan,Astghik, Arshavir, Artashes?

Homework

1. She works in London.
Where does she work?
She doesn’t work in London.
2. I play football every weekend.
Do I play football every weekend?
I dont play football every weekend.
3. My friend loves me.
Does my friend love me?
My friend doesn’t love me.
4. I want a piano.
Do i want a piano?
I don’t want a piano.
5. He has so many talents.
Does he have many talents?
He doesn’t have many talents.
6.I do exercises.
Do i do exercises?
I don’t do exercises.
7. They are from Britain.
Are they from Britain?
They aren’t from Britain.
8. I can play tennis.
Can i play tennis?
I can’t play tennis.
9. She speaks French.
Does she speak French?
She doesn’t speak French.
10. I hate avocados.
Do I hate avocados?
I don’t hate avocados.

Homework

Դրամը երջանկություն չէ

Աշակերտը հարցրեց վարպետներին.
—Որքանով է ճիշտ այն բառերը, որոնք ասում են, երջանկությունը փողի մեջ չէ:
Նա պատասխանեց, որ դրանք ամբողջովին ճիշտ են: Եվ դա ապացուցեց։Դրամով դուք կարող եք գնել անկողին, բայց ոչ երազ: Սնունդ, բայց ոչ ախորժակ: Դեղորայք, բայց ոչ առողջություն։Ծառայողներ, բայց ոչ ընկերներ։Կանայք, բայց ոչ սերը։Բնակարան,բայց ոչ տուն։Զվարճալի, բայց ոչ հաճելի։

Money is not happiness

The disciple asked the masters:
— How true are the words that say happiness is not in the money?He replied that they were completely correct.And he proved it.With money you can buy a bed, but not a dream.Food, but not appetite.Medication, but not health.Servants, but not friends.Women, but not love. Apartment, but not home. Fun, but not pleasant.

Թարգմանություն

It was the aftermath of a big festival. Two cats were prowling together. One of the cats saw a big cake and missed. The other jumped up and picked it.The first cat said, “Give me the cake. It is I who saw it first.”

The other cat said “Keep away from it. It is I who picked it up.”They were fighting and fighting. But there was no solution. Just then, a monkey passed by. He thought “What foolish cats they must be! Let me make use of this chance.”

He came to the cats and said in a loud voice. “Don’t fight. Let me share the cake with you both”. The cake was handed over to the monkey.

The monkey split the cake into tow parts. He shook his head and said, “Oho! One is bigger. One is smaller”. He had a bit of the bigger and now said “Oho! This has become smaller now”. He ate from the other. And thus, he went on eating from part to part and finally finished the whole cake.

The poor cats were disappointed.

Դա մեծ փառատոնի հետևում էր: Երկու կատուները միասին փայլում էին: Կատուներից մեկը մեծ տորթ տեսավ և բաց թողեց: Մյուսը բարձրացավ և վերցրեց այն: Առաջին կատուն ասաց. «Ինձ տվեք տորթը: Ես դա առաջինն եմ տեսել »:Մյուս կատուն ասաց. «Հեռու մնա: Ես եմ վերցրել այն »: Նրանք պայքարում էին և պայքարում: Սակայն լուծում չկար: Այդ ժամանակ անցավ անցավ մի կապիկ: Նա մտածեց. «Ինչ հիմար կատուներ պետք է լինեն»: Թույլ տվեք օգտվել այս շանսից »:Նա եկավ կատուների մեջ և բարձր ձայնով ասաց. «Մի պայքարեք: Թույլ տվեք կիսվել տորթով ձեզ հետ »: Տորթը հանձնվեց կապիկին:
Կապիկը տորթը բաժանեց ափսե մեջ։Նա գլուխը ցնցեց և ասաց. «Օհո! Մեկը ավելի մեծ է: Մեկը փոքր է »: Նա մի քիչ ավելի մեծ էր և հիմա ասաց. «Օհո! Սա հիմա ավելի փոքր է »: Նա կերավ մյուսից: Եվ այսպիսով, նա շարունակեց ուտել մասամբ եւ վերջապես ավարտեց ամբողջ տորթը: Աղքատ կատուները հիասթափված էին:

Loch Ness

Loch Ness is a large, deep, freshwater loch in the Scottish Highlands extending for approximately 37 kilometres (23 miles) southwest of Inverness. Its surface is 16 metres (52 feet) above sea level. Loch Ness is best known for alleged sightings of the cryptozoological Loch Ness Monster, also known affectionately as «Nessie». It is connected at the southern end by the River Oich and a section of the Caledonian Canal to Loch Oich. At the northern end there is the Bona Narrowswhich opens out into Loch Dochfour, which feeds the River Ness and a further section of canal to Inverness, ultimately leading to the North Sea via the Moray Firth. It is one of a series of interconnected, murky bodies of water in Scotland; its water visibility is exceptionally low due to a high peat content in the surrounding soil.

Easter in Albania

Otherwise what we had were tons of new-age, proletarian heaven celebrations, like Stalins birthday, Marxs circumcision or the acid-stamped rave party for the electrification of Albania.

After the country emerged from a burka shaped lifestyle behind the iron curtain, religious festivities and ceremonies returned. Gone were the glorious military parades, where you would line up at the break of dawn to challenge NATO with carton-box missiles, and spook all the so called draconian democracies that mistreated the glorified worker.

Now, if you ask any Albanian on his religious affiliation; most of the time you will end up listening to a diatribe that sounds like this:

My grandmother from my mothers side was a Muslim, so was the grandpa from my dads, though my father does not believe in god. My other grandfather is Greek Orthodox, but I really dont take religion that seriously. I think there must be a god.

Well, quite devout as it may seem! However, such a long draught in religious festivities has turned them in something they would never dream of. Yes, to Albanians they are sexy, mystified by a long absence and a good reason to go out and enjoy yourself.

One such occasion that is drifting and lingering everyones attention is certainly the Greek Orthodox Easter. Taking part on the ceremony of the re-birth of Christ is somehow a good occasion to stretch for a walk at midnight, jabber with your friends and certainly light a candle in omen for good fortune.

So Muslims, Catholics and Greek Orthodoxs, are all the time celebrating and participating in each-others religious festivities. Its a win-win situation. You could have colored eggs for Easter, baklava for Eid, and a glass of wine for Christmas- actually a personal favorite.

Albania still classifies as the only country in Europe with a majority Muslim population. With some reliable statistics from the 1930s the emotional split between Allah and Jesus facing east or west is as follows. Approximately 70 percent of the population is Muslim, 20 percent Greek Orthodox and the remaining 10 percent is catholic.

Having survived the Cold War, 50-years of a satanically styled communist dictatorship, not to mention some 40-years of being the first country in the world to proudly call itself atheist that stubborn little pile of numbers still defines us in the eyes of the others.

Theodor Billroth, the father of abdominal surgery, once noted that; statistics are like women; mirrors of purest virtue and truth, or like whores to use as one pleases.

Hmm, thats a moral dilemma to ponder on-70 percent baklava, 20 percent colored eggs, a 10 percent glass of winep.

Easter traditions in Canada

With the coming of the festival, the Canadian streets and shops can be seen flooded with a variety of Easter goodies and elements. The state landmarks are illuminated with bright and colorful lights days before Easter Sunday. Most of the businesses, government offices, banks and liquor stores are shut down on Easter. The holy occasion is a day for attending religious services in churches, meeting together for family gatherings, decorating Easter eggs and organizing Easter egg hunts. They get busy in decorating Easter eggs and organizing various Easter craft contests.

The main event of Easter Sunday in Canada is the Bal en Blanc, a huge rave party, that is hosted every year in Montreal, thereby attracting thousands of partygoers. Another major Easter festivity in Canada is the Winter Carnival that is held in the Quebec City. The carnival consists of umpteen sporting events, such as skating, skiing and tobogganing. Also, numerous special Easter plays and songs are organized in theatres and community halls across major Canadian cities.

The main Easter symbols that find a significant place in Easter traditions include Easter eggs, pussy willows, Easter lilies and Easter bunnies. People also prefer arranging family gatherings at various getaways in Canada. Some popular getaways include the Montmorency Falls Park, the splendid Niagara Falls, the charming Vitoria City and the scenic beaches of Vancouver Island. A number of delicious and sumptuous delicacies are also prepared, the main highlights being mustard-crusted lamb, maple baked beans, potatoes nicoise, cape Breton scones, apple tart and the Easter basket cake.